Communiqué de presse

12 jan 2016

Communiqué de presse

Photo: Logan Abassi - UN/MINUSTAH

Port-au-Prince, 12 janvier 2016 – A l’occasion du sixième anniversaire du séisme dévastateur de 2010 qui a couté la vie de centaines de milliers de personnes, la famille des Nations Unies en Haïti honore la mémoire de tous les Haïtiens, femmes, hommes et enfants ainsi que des collègues des Nations Unies, personnels nationaux et internationaux, qui ont péri à cette occasion.

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue aujourd’hui au Quartier Général de l’ONU à Port-au-Prince, la Représentante spéciale du Secrétaire général a renouvelé ses condoléances aux familles des disparus et exprimé sa sympathie envers tous ceux dont la vie continue d’être affectée par cette tragédie.

“Nous sommes ensemble pour rendre hommage aux plus de 200 000 victimes dont les 102 personnels des Nations Unies et adressons nos sympathies aux familles affligées”, a dit la Représentante spéciale du Secrétaire général (RSSG) en Haïti, Sandra Honoré.

Tout en rappelant le dévouement du personnel des Nations Unies, la RSSG a réitéré le soutien continu de la famille de l’ONU envers le peuple haïtien, dans ses efforts en cours pour reconstruire le pays.

Consciente des progrès accomplis pendant les six dernières années en matière de relèvement et de développement, et gardant à l’esprit les défis qui demeurent dans ces domaines, la RSSG a exprimé son espoir que “ce jour de souvenir serve aussi d’inspiration afin de travailler ensemble pour une Haïti stable et prospère.”

 

*******

 

Kominike pou laprès

 

Pòtoprens, 12 janvye 2016 –  Nan okazyon sizyèm anivèsè tranblemanntè 2010 la ki te lakòz plizyè santèn milye moun pèdi lavi yo, Fanmiy Nasyonzini ann Ayiti koube l byen ba devan memwa tout Ayisyen, fanm tankou gason ak timoun ansanm ak kòlèg Nasyonzini, pèsonèl nasyonal ak entènasyonal ki te peri nan okazyon sa a.

Nan yon seremoni ki te fèt jodi a nan katye Jeneral ONU nan Pòtoprens, Reprezantant espesyal Sekretè jeneral (RESJ) la te renouvle kondoleyans li ba fanmiy moun ki te mouri yo e li te prezante senpati l bay tout moun ki kontinye peye konsekans dram sa a.

Reprezantant espesyal Sekretè jeneral la ann Ayiti, Sandra Honoré, te deklare : «  Nou la a ansanm, pou nou rann yon omaj bay plis pase 200.000 viktim, pami yo gen 102 manb pèsonèl Nasyonzini e nou voye senpati nou bay fanmi ki nan lapenn yo.

Pandan l ap raple devouman pèsonèl Nasyonzini, RESJ a raple fanmiy Nasyonzini an ap kontinye soutni pèp ayisyen an nan efò l ap fè pou rekontwi peyi l.

Pandan li pran konsyans de pwogrè ki fèt pandan 6 dènye ane sa yo nan domèn relèvman ak devlopman, e pandan l ap sonje defi ki rete pou leve nan domèn sa yo, RESJ a ap espere ke « jounen souvni sa a va sèvi tou pou enspire nou pou nou travay nan tèt ansanm pou yon Ayiti estab epi k ap pwospere ».